Székesfehérvári ingatlanok, eladó lakások, családi házak, kiadó lakások

Nyilvántartási szám:

Honlap ajánló

Ajánlja honlapunkat
barátainak, ismerőseinek

Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Címzett neve:
Címzett e-mail címe:

Visszahívás kérése

Név:
Vezetékes telefon:
Mobil telefon:
E-mail cím:
Ingatlan sorszáma:
Milyen ügyben?
Üzenet:

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Gorsium Ingatlan Irodán belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. A Gorsium Ingatlan Iroda a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, stb.).

1.2.Az adatkezelő és az adatkezelésért felelős személy

Az Érintettek személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint a Gorsium Ingatlan Iroda kezeli.

A Gorsium Ingatlan Iroda tulajdonosa Römmer Anita e.v. (székhely: 8000 Székesfehérvár Lövölde u 30. 2/1., nyilvántartási szám: 50859153, adószám 67855546-1-27, fióktelephely 8000 Székesfehérvár Kégl György u 13. fszt., e-mail: rommer.anita@gorsiumingatlan.hu és ingatlan@gorsiumingatlan.hu telefon: +36 20 265 9066 és +36 20 234 7730)

A www.gorsiumingatlan.hu és www.gorsiumingatlan.com weboldalt a Gorsium Ingatlan Iroda önállóan tartja fenn.

Az adatkezelésért felelős személy Römmer Anita.

1.3. A Gorsium Ingatlan Iroda, és az Iroda Munkatársainak a szerepe és kapcsolata

A Gorsium Ingatlan Iroda üzemelteti azon informatikai rendszert, amely felhasználásával sor kerül a megbízások rögzítésére, a szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények felmérésére. A Gorsium Ingatlan Iroda határozza meg az adatkezelés során alkalmazott nyomtatványokat, szerződéseket, az értékesítési folyamatokat, a szerződésszegés esetén követendő eljárást.

Az Érintettel a Gorsium Ingatlan Iroda Munkatársai lépnek kapcsolatba, nyújtják az Érintett számára a szolgáltatásokat.

A Gorsium Ingatlan Iroda Munkatársa az a személy, aki Gorsium Ingatlan Iroda nevében és képviseletében eljárva, a Gorsium Ingatlan Irodával létrejött jogviszonya alapján jár el a Megbízási szerződés teljesítése során. Ez a személy lehet maga az egyéni vállalkozó, a Gorsium Ingatlan Iroda tulajdonosa, munkavállalója, alvállalkozója. A Gorsium Ingatlan Iroda Munkatársa nem önállóan jár el a szolgáltatás nyújtása során. A Munkatársak a tevékenységüket minden esetben a Gorsium Ingatlan Iroda nevében, a javára, az általa adott utasítások szerint végzik. A Munkatársak eljárását, feladatait a Gorsium Ingatlan Iroda részleteiben is meghatározza, a Munkatársakat a Gorsium Ingatlan Iroda ellenőrzi. A Munkatársak nem jogosultak önállóan, saját nevükben és javukra eljárva, az Érintettel szerződést kötni, számukra szolgáltatást nyújtani. A Munkatársak az adatokat minden esetben a Gorsium Ingatlan Iroda informatikai rendszerében és nyomtatványain rögzítik.

1.4. Az Adatkezelő adatkezelései

A Gorsium Ingatlan Iroda valamennyi, vele kapcsolatba lépő Érintett adatát kezeli.

Kizárólag a Gorsium Ingatlan Iroda tartja fenn a www.gorsiumingatlan.hu és www.gorsiumingatlan.com weboldalt, így a weboldal tekintetében az adatkezelő kizárólag a Gorsium Ingatlan Iroda.

1.5. Az Érintett

Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelővel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz.

1.6. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege elérhető ahttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon.

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/címen.

1.7. A Tájékoztató hatálya

Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:

Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;

Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;

Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

Kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;

Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a Tájékoztató IV. pontjában szerepelnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelő felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő szolgáltatása máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.

Az Adatkezelő az Érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. Az adatkezelés, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás az érintettek számára minden esetben elérhető teljes körű Tájékoztató (online felületen, valamint papír alapon).

Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az Érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.

Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelő ezen lépések érdekében kezeli az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.

A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 1.4. pontban meghatározott jogszabályok.

Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az adatkezelés szükséges az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelő felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítja azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálja, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

 

III. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása

Az Adatkezelő a szolgáltatásaikat a Gorsium Ingatlan Irodában és az általa üzemeltetett Weboldalakon keresztül valósítja meg.

Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, és az értékesítésre (bérbe adásra) megbízást ad, a szerződést minden esetben az iroda Tulajdonosával vagy Munkatársával köti meg, akik a szerződés szerinti szolgáltatást, mint Megbízott nyújtják, a Gorsium Ingatlan Iroda által fenntartott informatikai rendszer és dokumentációs háttér használatával. Ebben az esetben az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon. A Megbízott rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését, és elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket. Az elkészült hirdetéseket az Adatkezelő közzéteszi a Weboldalon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon (pl. ingatlan.com, ingatlanbazár, stb.), a belső anyagokban, és egyes nyilvános felületeken (kiadványok, iroda portálja). A hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, csak a Munkatárs elérhetőségei.

Ingatlan keresése esetén a Munkatárs rögzíti a Gorsium Ingatlan Iroda nyomtatványán, illetve az iroda informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait.

Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybe vétele esetén a Munkatárs továbbítja az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.

Amennyiben a Megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Adatkezelő szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törlik, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják.

3.2. Az adatok felvétele

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az Érintettől veszi fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:

E- mailen keresztül: Amennyiben az Érintett E-mailen keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, adatait e-mailben adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell a mellékelt nyomtatványon.

Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell.

A Munkatársakon keresztül: Amennyiben az Érintett a Munkatársakkal lép kapcsolatba, az adatokat rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon, illetve az Iroda informatikai rendszerében. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.

Más forrásokból történő adatfelvétel: Az Adatkezelő az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzítik kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Adatkezelő adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad.

3.3. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a természetes személyek alábbi adatait kezelik:

a. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. címátvételi nyomtatvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.

b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az Érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.

c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.

d. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelő nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.

e. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanreferens az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelő informatikai rendszerében tárolásra kerül.

f. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelő kezeli az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).

g. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelő számlát állít ki, kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).

h. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogvita alakul ki (így különösen az érintett a díjat nem fizeti meg, vagy az ingatlant az iroda által közvetített vevőnek az iroda megkerülésével adja el), az Adatkezelő kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

3.4. Az adatkezelés helye

A papíralapú dokumentumokat minden esetben a Gorsium Ingatlan Iroda Tulajdonosa őrzi. Valamennyi adat rögzítésre kerül az iroda rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye a Gorsium Ingatlan Iroda informatikai rendszere, ezáltal Römmer Anita székhelye, telephelye.

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján a Gorsium Ingatlan Iroda végzi az informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont a-e. alpontjai szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;

Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlő) felkutatása;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

Az Érintett és az Adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év.

4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelővel, aki ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelő rögzíti az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont a.- c. és f. alpontjai szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

Az Érintett és az Adatkezelő között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.3. Címátvételi nyilatkozat:

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára a közvetítők ingatlant mutatnak be, a Címátvételi nyilatkozaton kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan(ok) bemutatására került sor, valamint mely ingatlanok címét adta ki a közvetítő.  Utóbb a Címátvételi nyilatkozat szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant az ingatlan közvetítők mutatták be az Érintett számára.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont a.- c. alpontjai szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;

Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.4. Igények, követelések érvényesítése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelő részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelő által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelő megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőt, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelő ebben az esetben felhasználja a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsa az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítse. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.

A Gorsium Ingatlan Iroda eljárása a kintlévőségek érvényesítése során: A kintlévőségek érvényesítését a Gorsium Ingatlan Iroda tulajdonosa végzi szükség esetén.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti 3.3. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.

Az adatkezelés célja:

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:

A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy a közte és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájusson az őt megillető ellenszolgáltatáshoz.

Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul (pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a megtekintett ingatlant az Adatkezelőn keresztül vásárolja meg); a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az Érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az Érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelőt nem kerülik meg, és részére a szerződés szerinti díjat megfizetik.

Az Adatkezelőnek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.

Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő igényét, azokat az Adatkezelő kénytelen jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.

Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudja azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani.

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.

A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.

4.5. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Gorsium Ingatlan Iroda Munkatársa rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont a-b. alpontja szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

4.6. Számlázással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult Munkatárs kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok között.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont g. alpontja szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.

4.7. Együttműködés az ingatlanpiac Gorsium Ingatlan Iroda-tól független szereplőivel

Az adatkezelés leírása: A Gorsium Ingatlan Iroda együttműködik más ingatlanközvetítő hálózatokkal és ingatlanpiaci szereplőkkel az ingatlanok értékesítése érdekében. Amennyiben az érdeklődő személy más ingatlanközvetítőn keresztül érkezik, ezen ingatlanközvetítő felveszi a kapcsolatot a Gorsium Ingatlan Iroda azon Ingatlanértékesítőjével, akihez az ingatlan tartozik. Ezen értékesítő az Érintett személyes adataihoz nem fér hozzá. Az ingatlan bemutatása minden esetben a  Gorsium Ingatlan Iroda Ingatlanértékesítője jelenlétében történik.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont d-e. alpontja szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;

Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;

Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintettel kötött szerződés. Amennyiben az Érintett szerződést köt a 4.1. pontban írtak szerint.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a megbízás megszűnik, az adatok kezelése az együttműködésekben megszűnik.

4.8. Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, a Munkatárs rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelővel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.3. pont c. alpontja szerinti adatok, valamint a felvenni kívánt hitel összege.

Az adatkezelés célja:

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a Gorsium Ingatlan Iroda átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére.

 

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

5.2. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszik a velük szerződéses jogviszonyban álló Munkatársakat.

5.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.

b. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadják. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelő törli.

d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. A Pmt.-ben meghatározott adatokat az Adatkezelő a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő nyolc év elteltével törli; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az Adatkezelő nyolc év elteltével törli.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartják, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az Érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az Érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadhatja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Érintett az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén az Adatkezelő a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszünteti.

Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az Érintett megadja adatait, és az Érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az Érintett figyelmét felhívja.

Az Érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az Érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszi meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az Érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Az Adatkezelő az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.
A megadott személyes adatokat és információkat a Gorsium Ingatlan Iroda kizárólag az adott szolgáltatás igényléséhez használja fel. Az Ön adatai és információi csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, azok felhasználásánál és tárolásánál mindig a lehető legnagyobb biztonságot alkalmazzuk, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.